BAMBOO SUSHI

colofon

Bamboo Sushi
16 Hoa Sứ, Phường 7
Phú Nhuận Hồ Chí Minh